بارز پخش از گذشته تا امروز

تصاویر سال‌های ۱۳۸۰ الی ۱۴۰۰

جشن پایان سال ۱۴۰۰

انبار مرکزی بارز پخش، محور هفت باغ

جشن پایان سال ۱۴۰۱

انبار مرکزی بارز پخش، محور هفت باغ